بسم الله الرحمن الرحیم

شرح صوتی نهج‌البلاغه (خطبه‌ها)


ترتیب و شماره خطبه ها طبق نهج البلاغه فیض الاسلام میباشد.

شرح صوتی خطبه های نهج البلاغه


مقدمه نهج البلاغه را حتما دانلود کنید


خطبه اول


خطبه دوم


خطبه سوم (شقشقیه)


خطبه چهارم


خطبه پنجم


خطبه ششم و هفتم


خطبه هشتم و نهم و دهم


خطبه یازده و دوازده


خطبه سیزده و چهارده


خطبه پانزده


خطبه شانزده


خطبه هفده


خطبه هجده


خطبه نوزده و بیست


خطبه بیست و یکم و بیست و دوم


خطبه بیست و سوم


خطبه بیست و چهارم و بیست و پنجم


خطبه بیست و ششم


خطبه بیست و هفتم (جهاد)


خطبه بیست و هشتم


خطبه بیست و نهم


خطبه سی و سی و یکم


خطبه سی و دوم


خطبه سی و سوم


خطبه سی و چهارم


خطبه سی و پنجم و سی و ششم


خطبه سی و هفتم و سی و هشتم


خطبه سی و نهم و چهلم


خطبه چهل و یک و چهل و دو


خطبه چهل و سه و چهل و چهار


خطبه چهل و پنج و چهل و شش


خطبه چهل و هفت و چهل و هشت


خطبه چهل و نه و پنجاهم


خطبه پنجاه و یک


خطبه پنجاه و دو


خطبه پنجاه و سه و پنجاه و چهار


خطبه پنجاه و پنج و پنجاه و شش


خطبه پنجاه و هفت و پنجاه و هشت


خطبه پنجاه و نه و شصت


خطبه شصت و یک و شصت و دو


خطبه شصت و سه


خطبه شصت و چهار


خطبه شصت و پنج و شصت و شش


خطبه شصت و هفت و شصت و هشت


خطبه شصت و نه و هفتاد


خطبه هفتاد و یک


خطبه هفتاد و دو و هفتاد و سه


خطبه هفتاد و چهار


خطبه هفتاد و پنج

مقاله‌ای مربوط به (خطبه متقین (همام))


خطبه هفتاد و شش و هفتاد و هفت


خطبه هفتاد و هشت (علوم غریبه-نجوم)

مقاله‌ای مربوط به (نجوم احکامی)


مقدمه مبحث زن در نهج البلاغهخطبه هفتاد و نه (تفاوت مرد و زن)


خطبه هشتاد (زهد عارف)


خطبه هشتاد و یک (عرفان-عالم ناسوت)


خطبه هشتاد و دو (غراء)


خطبه هشتاد و سه (عمرو عاص)


خطبه هشتاد و چهار (وحدانیت خداوند)


خطبه هشتاد و پنج (الاسماء الحسنی)


خطبه هشتاد و شش (در مسیر عرفان - پله های محبت)


خطبه هشتاد و هفت


خطبه هشتاد و هشت


خطبه هشتاد و نه


خطبه نود (اشباح)


خطبه نود و یک


خطبه نود و دو (فتنه)


خطبه نود و سه


خطبه نود و چهار و نود و پنج


خطبه نود و شش(مسلمان ظاهری)


خطبه نود و هفت (ظلم بنی امیه)


خطبه نود و هشت (دل بتخانه نیست)


خطبه نود و نه


خطبه صد


خطبه صد و یک


خطبه صد و دو


خطبه صد و سه


خطبه صد و چهار


خطبه صد و پنج


خطبه صد و شش


خطبه صد و هفت (علی و نبی سلام الله علیهما منجی مردم)


خطبه صد و هشت (به کجا چنین گریزان ؟)


خطبه صد و نه (بهترین راه تقرب)


خطبه صد و ده (سیراب از سراب !؟)


خطبه صد و یازده (توصیف خداوند)


خطبه صد و دوازده (ناسوت و ناسوتیان)


خطبه صد و سیزده ( آزاد و رها)


خطبه صد و چهارده (دعای درخواست باران)


خطبه صد و پانزده


خطبه صد و شانزده و صد و هفده


خطبه صد و هجده


خطبه صد و نوزده


خطبه صد و بیست


خطبه صد و بیست و یک


خطبه صد و بیست و دو و صد و بیست و سه


خطبه صد و بیست و چهار


خطبه صد و بیست و پنج


خطبه صد و بیست و شش


خطبه صد و بیست و هفت


خطبه صد و بیست و هشت (‍‍ پیشگویی امام علی علیه السلام در مورد بصره )


خطبه صد و بیست و نه (‍‍ امر به معروف و نهی از منکر)


خطبه صد و سی


خطبه صد و سی و یک


خطبه صد و سی و دو


خطبه صد و سی و سه


خطبه صد و سی و چهار و صد و سی و پنج


خطبه صد و سی و شش


خطبه صد و سی و هفت


خطبه صد و سی و هشت


خطبه صد و سی و نه


خطبه صد و چهل


خطبه صد و چهل و یک


خطبه صد و چهل و دو


خطبه صد و چهل و سه


خطبه صد و چهل و چهار


خطبه صد و چهل و پنج


خطبه صد و چهل و شش


خطبه صد و چهل و هفت


خطبه صد و چهل و هشت


خطبه صد و چهل و نه(‍‍ آخرین سخنان)


خطبه صد و پنجاه


خطبه صد و پنجاه و یک


خطبه صد و پنجاه و دو


خطبه صد و پنجاه و سه


خطبه صد و پنجاه و چهار(خفاش)


خطبه صد و پنجاه و پنج


خطبه ۱۵۶


خطبه ۱۵۷ و ۱۵۸


خطبه ۱۵۹


خطبه ۱۶۰


خطبه ۱۶۱


خطبه ۱۶۲


خطبه ۱۶۳


خطبه ۱۶۴


خطبه ۱۶۵


خطبه ۱۶۶


خطبه ۱۶۷


خطبه ۱۶۸


خطبه ۱۶۹


خطبه ۱۷۰


خطبه ۱۷۱


خطبه ۱۷۲


خطبه ۱۷۳


خطبه ۱۷۴


خطبه صد و هفتاد و پنج (قرآن و برکاتش)


خطبه ۱۷۶


خطبه ۱۷۷


خطبه ۱۷۸


خطبه ۱۷۹


خطبه ۱۸۰


خطبه ۱۸۱


خطبه ۱۸۲


خطبه ۱۸۳


خطبه صد و هشتاد و چهار (شرح و تفسیر خطبه متقین - همام)


خطبه ۱۸۵


خطبه ۱۸۶


خطبه ۱۸۷


خطبه ۱۸۸


خطبه ۱۸۹


خطبه صد و نود(نماز و مال حلال)


خطبه ۱۹۱


خطبه ۱۹۲


خطبه صد و نود و سه


خطبه ۱۹۴


خطبه ۱۹۵


خطبه ۱۹۶


خطبه ۱۹۷


خطبه ۱۹۸ و ۱۹۹


خطبه ۲۰۰


خطبه ۲۰۱


خطبه ۲۰۲


خطبه ۲۰۳


خطبه ۲۰۴


خطبه ۲۰۵


خطبه دویست و شش (دعای مکرر امام ع)


خطبه ۲۰۷


خطبه ۲۰۸


خطبه ۲۰۹


خطبه دویست و ده (اولیات عرفان)


خطبه ۲۱۱


خطبه ۲۱۲


خطبه دویست و سیزده ( اذکار و اسرار)


خطبه ۲۱۴


خطبه ۲۱۵


خطبه ۲۱۶


خطبه ۲۱۷


خطبه ۲۱۸


خطبه ۲۱۹


خطبه ۲۲۰


خطبه ۲۲۱


خطبه ۲۲۲ و ۲۲۳


خطبه ۲۲۴


خطبه ۲۲۵


خطبه ۲۲۶


خطبه ۲۲۷


خطبه ۲۲۸


خطبه ۲۲۹


خطبه ۲۳۰


خطبه ۲۳۱


خطبه ۲۳۲


خطبه ۲۳۳


خطبه ۲۳۴


خطبه ۲۳۵


خطبه ۲۳۶


خطبه ۲۳۷


خطبه ۲۳۸


خطبه ۲۳۹