بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه ها و نامه ها و حکمتهای مشهور