بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه های مشهور نهج البلاغه


شرح صوتی خطبه های مشهور نهج البلاغه


خطبه اول


خطبه سوم (شقشقیه)


خطبه بیست و هفتم (جهاد)


خطبه هفتاد و هشت (علوم غریبه-نجوم)


خطبه هشتاد و دو (غراء)


خطبه هشتاد و شش (در مسیر عرفان - پله های محبت)


خطبه نود (اشباح)


خطبه صد و هشتاد و چهار (شرح و تفسیر خطبه متقین - همام)

خطبه متقین (همام) : شرح صوتی خطبه متقین ۲۲ جلسه می باشد.