بسم الله الرحمن الرحیم

حکمتهای مشهور نهج البلاغه


استفاده از مطالب سایت بنیاد مجازی نهج البلاغه در فضای مجازی و تالیفات (کتاب - ترجمه - مقاله - پایان نامه و .....)

فقط با ذکر منبع مجاز است


شرح صوتی حکمتهای مشهور نهج البلاغه


حکمت اول


حکمت سی ام (عرفان ، تقویت ایمان)


حکمت هفتاد و چهار


حکمت هفتاد و پنج ( جبر و اختیار )


حکمت صد و سی و نه (روحانیت مورد نظر امام علیه السلام)


حکمت صد و چهل و دو


حکمت دویست و بیست و شش


حکمت دویست و چهل و چهار (فلسفه احکام)


‍‍.

۹ حدیث غریب و نا آشنا

قال السيّد رحمه اللّه فصل نذكر فيه شيئا من اختيار غريب كلامه المحتاج إلى التفسير

بین حکمت ۲۵۲ و ۲۵۳ سید رضی رحمه الله ۹ حدیث ذکر میکنند و میفرمایند این احادیث برای مردم غریب و ناآشنا است و فهم آن نیازمند تفسیر میباشد


حدیث یک و دو


حدیث سه و چهار


حدیث پنج و شش


حدیث هفت و هشت و نه


حکمت سیصد و نود و دو (چشم زخم و سحر)