بسم الله الرحمن الرحیم

نامه های مشهور نهج البلاغه


شرح صوتی نامه های مشهور نهج البلاغه


نامه سوم


نامه سی و یکم (اهداف و روشهای تربیتی)


نامه چهل و پنجم (دعوت نماینده حضرت به مهمانی اشرافی)


نامه پنجاه


نامه پنجاه و یک


نامه پنجاه و دو


نامه پنجاه و سوم (شرح و تفسیر عهد نامه مالک اشتر)


نامه پنجاه و نه