بسم الله الرحمن الرحیم

شرح صوتی نهج‌البلاغه (حکمت‌ها)

در حکمت های نهج البلاغه با قواعد و قوانینی آشنا می‌شویم که در حیطه‌های مختلف کاربرد دارد، در شرح صوتی حکمت ها و تفسیر صوتی حکمت ها تا حدودی این قواعد و قوانین لحاظ شده است.


ترتیب و شماره حکمت ها طبق نهج البلاغه فیض الاسلام میباشد.

در فیلم (فعالیتهای نهج البلاغه ای) نهج البلاغه موضوعی داینامیک و اتاق فکر داینامیک با محوریت نهج البلاغه را میتوانید ملاحظه کنید.

اسفند ماه ۱۳۹۴ هجری شمسی


مروج فرهنگ نهج البلاغه با تلگرام باشید

عضویت در کانال تلگرام


حکمت اول


حکمت دوم


حکمت سوم


حکمت چهارم و پنجم


حکمت ششم و هفتم


حکمت هشتم و نهم و دهم


حکمت یازدهم و دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم


حکمت پانزدهم و شانزدهم و هفدهم و هجدهم


حکمت نوزدهم و بیستم و بیست و یکم و بیست و دوم


حکمت بیست و سه و بیست و چهار و بیست و پنج


حکمت بیست و شش و بیست و هفت


حکمت بیست و هشت و بیست و نه


حکمت سی ام (عرفان ، تقویت ایمان)

مقاله‌ای مربوط به (خطبه متقین (همام))


حکمت سی و یک و سی و دو و سی و سه


حکمت سی و چهار و سی و پنج و سی و شش


حکمت سی و هفت و سی و هشت


حکمت سی و نه و چهل


حکمت چهل و یک و چهل و دو


حکمت چهل و سه و چهل و جهار


حکمت چهل و پنج و چهل و شش و چهل و هفت


حکمت چهل و هشت و چهل و نه و پنجاه


حکمت پنجاه و یک و پنجاه و دو


حکمت پنجاه و سه و پنجاه و چهار و پنجاه و پنج


حکمت پنجاه و شش و پنجاه و هفت و پنجاه و هشت


حکمت پنجاه و نه و شصت و شصت و یک


حکمت شصت و دو و شصت و سه و شصت و چهار


حکمت شصت و پنج و شصت و شش و شصت و هفت


حکمت شصت و هشت و شصت و نه و هفتاد


حکمت هفتاد و یک و هفتاد و دو و هفتاد و سه


حکمت هفتاد و چهار


حکمت هفتاد و پنج ( جبر و اختیار )


حکمت هفتاد و شش و هفتاد و هفت و هفتاد و هشت


حکمت هفتاد و نه و هشتاد و هشتاد و یک


حکمت هشتاد و دو و هشتاد و سه و هشتاد و چهار و هشتاد و پنج


حکمت هشتاد و شش و هشتاد و هفت و هشتاد و هشت و هشتاد و نه


حکمت نود و نود و یک و نود و دو


حکمت نود و سه و نود و چهار و نود و پنج و نود و شش


حکمت نود و هفت و نود و هشت


حکمت نود و نه و صد


حکمت صد و یک و صد و دو و صد و سه


حکمت صد و چهار و صد و پنج و صد و شش


حکمت صد و هفت و صد و هشت


حکمت صد و نه


حکمت صد و ده و صد و یازده و صد و دوازده


حکمت صد و سیزده و صد و چهارده و صد و پانزده


حکمت صد و شانزده و صد و هفده و صد و هجده


حکمت صد و نوزده و صد و بیست و صد و بیست و یک


حکمت صد و بیست و دو و صد و بیست و سه و صد و بیست و چهار و صد و بیست و پنج


حکمت صد و بیست و شش


حکمت صد و بیست و هفت و صد و بیست و هشت و صد و بیست و نه


حکمت صد و سی و صد و سی و یک و صد و سی و دو


حکمت صد و سی و سه و صد و سی و چهار و صد و سی و پنج


حکمت صد و سی و شش و صد و سی و هفت و صد و سی و هشت


حکمت صد و سی و نه (روحانیت مورد نظر امام علیه السلام)


حکمت صد و چهل و صد و چهل و یک


حکمت صد و چهل و دو


حکمت صد و چهل و سه - صد و چهل و چهار - صد و چهل و پنج - صد و چهل و شش


حکمت صد و چهل و هفت - صد و چهل و هشت - صد و چهل و نه - صد و پنجاه


حکمت صد و پنجاه و یک - صد و پنجاه و دو - صد و پنجاه و سه


حکمت صد و پنجاه و چهار - صد و پنجاه و پنج - صد و پنجاه و شش


حکمت صد و پنجاه و هفت - صد و پنجاه و هشت- صد و پنجاه و نه


حکمت صد و شصت - صد و شصت ویک - صد و شصت و دو


حکمت صد و شصت و سه - صد و شصت و چهار - صد و شصت و پنج


حکمت صد و شصت و شش - صد و شصت و هفت - صد و شصت و هشت


حکمت صد و شصت و نه - صد و هفتاد - صد و هفتاد و یک - صد و هفتاد و دو


حکمت صد و هفتاد و سه - صد و هفتاد و چهار - صد و هفتاد و پنج


حکمت صد و هفتاد و شش - صد و هفتاد و هفت - صد و هفتاد و هشت


حکمت صد و هفتاد و نه - صد و هشتاد - صد و هشتاد و یک


حکمت صد و هشتاد و دو


حکمت صد و هشتاد و سه - صد و هشتاد و چهار


حکمت صد و هشتاد و پنج - صد و هشتاد و شش - صد و هشتاد و هفت


حکمت صد و هشتاد و هشت - صد و هشتاد و نه - صد و نود - صد و نود و یک


ادامه دارد ، انشأالله هر هفته چند درس جدید اضافه میشود


مروج فرهنگ نهج البلاغه با تلگرام باشید

عضویت در کانال تلگرام


حکمت سیصد و نود و دو (چشم زخم و سحر)


توجه : شرح حکمت ۱۴۲ جلسه دوم بدلیل اشکال در ضبط با مدتی تاخیر امروز چهار شنبه بیست و پنجم اسفند ۹۵ آپلود شد

توجه : شرح حکمت ۳۹۲ زودتر آپلود شد -- هر هفته ان شاء الله چند درس جدید بین حکمت ۱۸۱ و ۳۹۲ اضافه میشود