بسم الله الرحمن الرحیم

شرح صوتی نهج‌البلاغه (حکمت‌ها)

استفاده از مطالب سایت بنیاد مجازی نهج البلاغه در تالیفات (کتاب - ترجمه - مقاله - پایان نامه و .....)

فقط با ذکر منبع مجاز است


در حکمت های نهج البلاغه با قواعد و قوانینی آشنا می‌شویم که در حیطه‌های مختلف کاربرد دارد، در شرح صوتی حکمت ها و تفسیر صوتی حکمت ها تا حدودی این قواعد و قوانین لحاظ شده است.


ترتیب و شماره حکمت ها طبق نهج البلاغه فیض الاسلام میباشد.

در فیلم (فعالیتهای نهج البلاغه ای) نهج البلاغه موضوعی داینامیک و اتاق فکر داینامیک با محوریت نهج البلاغه را میتوانید ملاحظه کنید.

اسفند ماه ۱۳۹۴ هجری شمسی


حکمت اول


حکمت دوم


حکمت سوم


حکمت چهارم و پنجم


حکمت ششم و هفتم


حکمت هشتم و نهم و دهم


حکمت یازدهم و دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم


حکمت پانزدهم و شانزدهم و هفدهم و هجدهم


حکمت نوزدهم و بیستم و بیست و یکم و بیست و دوم


حکمت بیست و سه و بیست و چهار و بیست و پنج


حکمت بیست و شش و بیست و هفت


حکمت بیست و هشت و بیست و نه


حکمت سی ام (عرفان ، تقویت ایمان)

مقاله‌ای مربوط به (خطبه متقین (همام))


حکمت سی و یک و سی و دو و سی و سه


حکمت سی و چهار و سی و پنج و سی و شش


حکمت سی و هفت و سی و هشت


حکمت سی و نه و چهل


حکمت چهل و یک و چهل و دو


حکمت چهل و سه و چهل و جهار


حکمت چهل و پنج و چهل و شش و چهل و هفت


حکمت چهل و هشت و چهل و نه و پنجاه


حکمت پنجاه و یک و پنجاه و دو


حکمت پنجاه و سه و پنجاه و چهار و پنجاه و پنج


حکمت پنجاه و شش و پنجاه و هفت و پنجاه و هشت


حکمت پنجاه و نه و شصت و شصت و یک


حکمت شصت و دو و شصت و سه و شصت و چهار


حکمت شصت و پنج و شصت و شش و شصت و هفت


حکمت شصت و هشت و شصت و نه و هفتاد


حکمت هفتاد و یک و هفتاد و دو و هفتاد و سه


حکمت هفتاد و چهار


حکمت هفتاد و پنج ( جبر و اختیار )


حکمت هفتاد و شش و هفتاد و هفت و هفتاد و هشت


حکمت هفتاد و نه و هشتاد و هشتاد و یک


حکمت هشتاد و دو و هشتاد و سه و هشتاد و چهار و هشتاد و پنج


حکمت هشتاد و شش و هشتاد و هفت و هشتاد و هشت و هشتاد و نه


حکمت نود و نود و یک و نود و دو


حکمت نود و سه و نود و چهار و نود و پنج و نود و شش


حکمت نود و هفت و نود و هشت


حکمت نود و نه و صد


حکمت صد و یک و صد و دو و صد و سه


حکمت صد و چهار و صد و پنج و صد و شش


حکمت صد و هفت و صد و هشت


حکمت صد و نه


حکمت صد و ده و صد و یازده و صد و دوازده


حکمت صد و سیزده و صد و چهارده و صد و پانزده


حکمت صد و شانزده و صد و هفده و صد و هجده


حکمت صد و نوزده و صد و بیست و صد و بیست و یک


حکمت صد و بیست و دو و صد و بیست و سه و صد و بیست و چهار و صد و بیست و پنج


حکمت صد و بیست و شش


حکمت صد و بیست و هفت و صد و بیست و هشت و صد و بیست و نه


حکمت صد و سی و صد و سی و یک و صد و سی و دو


حکمت صد و سی و سه و صد و سی و چهار و صد و سی و پنج


حکمت صد و سی و شش و صد و سی و هفت و صد و سی و هشت


حکمت صد و سی و نه (روحانیت مورد نظر امام علیه السلام)


حکمت صد و چهل و صد و چهل و یک


حکمت صد و چهل و دو


حکمت صد و چهل و سه - صد و چهل و چهار - صد و چهل و پنج - صد و چهل و شش


حکمت صد و چهل و هفت - صد و چهل و هشت - صد و چهل و نه - صد و پنجاه


حکمت صد و پنجاه و یک - صد و پنجاه و دو - صد و پنجاه و سه


حکمت صد و پنجاه و چهار - صد و پنجاه و پنج - صد و پنجاه و شش


حکمت صد و پنجاه و هفت - صد و پنجاه و هشت- صد و پنجاه و نه


حکمت صد و شصت - صد و شصت ویک - صد و شصت و دو


حکمت صد و شصت و سه - صد و شصت و چهار - صد و شصت و پنج


حکمت صد و شصت و شش - صد و شصت و هفت - صد و شصت و هشت


حکمت صد و شصت و نه - صد و هفتاد - صد و هفتاد و یک - صد و هفتاد و دو


حکمت صد و هفتاد و سه - صد و هفتاد و چهار - صد و هفتاد و پنج


حکمت صد و هفتاد و شش - صد و هفتاد و هفت - صد و هفتاد و هشت


حکمت صد و هفتاد و نه - صد و هشتاد - صد و هشتاد و یک


حکمت صد و هشتاد و دو


حکمت صد و هشتاد و سه - صد و هشتاد و چهار


حکمت صد و هشتاد و پنج - صد و هشتاد و شش - صد و هشتاد و هفت


حکمت صد و هشتاد و هشت - صد و هشتاد و نه - صد و نود - صد و نود و یک


حکمت صد و نود و دو - صد و نود و سه - صد و نود و چهار


حکمت صد و نود و پنج - صد و نود و شش - صد و نود و هفت


حکمت صد و نود و هشت - صد و نود و نه - دویست


حکمت دویست و یک - دویست و دو


حکمت دویست و سه - دویست و چهار - دویست و پنج


حکمت دویست و شش - دویست و هفت - دویست و هشت - دویست و نه


حکمت دویست و ده - دویست و یازده - دویست و دوازده - دویست و سیزده


حکمت دویست و چهارده - دویست و پانزده


حکمت دویست و شانزده - دویست و هفده - دویست و هجده


حکمت دویست و نوزده - دویست و بیست - دویست و بیست و یک


حکمت دویست و بیست و دو - دویست و بیست و سه - دویست و بیست و چهار -دویست و بیست و پنج


حکمت دویست و بیست و شش


حکمت دویست و بیست و هفت - دویست و بیست و هشت


حکمت دویست و بیست و نه - دویست و سی - دویست و سی و یک


حکمت دویست و سی و دو - دویست و سی و سه - دویست و سی و چهار


حکمت دویست و سی و پنج - دویست و سی و شش - دویست و سی و هفت


حکمت دویست و سی و هشت - دویست و سی و نه - دویست و چهل


حکمت دویست و چهل و یک - دویست و چهل و دو - دویست و چهل و سه


حکمت دویست و چهل و چهار (فلسفه احکام)


حکمت دویست و چهل و پنج - دویست و چهل و شش


حکمت دویست و چهل و هفت


حکمت دویست و چهل و هشت - دویست و چهل و نه - دویست و پنجاه


حکمت دویست و پنجاه و یک - دویست و پنجاه و دو


======================

۹ حدیث غریب و نا آشنا

قال السيّد رحمه اللّه فصل نذكر فيه شيئا من اختيار غريب كلامه المحتاج إلى التفسير

بین حکمت ۲۵۲ و ۲۵۳ سید رضی رحمه الله ۹ حدیث ذکر میکنند و میفرمایند این احادیث برای مردم غریب و ناآشنا است و فهم آن نیازمند تفسیر میباشد


حدیث یک و دو


حدیث سه و چهار


حدیث پنج و شش


حدیث هفت و هشت و نه


======================

ادامه حکمتها

حکمت دویست و پنجاه و سه - دویست و پنجاه و چهار - دویست و پنجاه و پنج


حکمت دویست و پنجاه و شش - دویست و پنجاه و هفت - دویست و پنجاه و هشت - دویست و پنجاه و نه


حکمت دویست و شصت - دویست وشصت و یک - دویست و شصت و دو


حکمت دویست و شصت و سه - دویست و شصت و چهار - دویست و شصت و پنج


حکمت دویست و شصت و شش - دویست و شصت و هفت - دویست و شصت و هشت


حکمت دویست و شصت و نه


حکمت دویست و هفتاد و دویست و هفتاد و یک


حکمت دویست و هفتاد و دو و دویست و هفتاد وسه


حکمت دویست و هفتاد و چهار و دویست و هفتاد و پنج


حکمت دویست و هفتاد و شش و دویست و هفتاد و هفت


ادامه دارد
حکمت سیصد و نود و دو (چشم زخم و سحر)توجه : شرح حکمت ۳۹۲ زودتر آپلود شد -- هر هفته ان شاء الله چند درس جدید بین حکمت ۱۸۱ و ۳۹۲ اضافه میشود


نرم افزار اتاق فکر با محوریت نهج البلاغه را مشاهده کنیدعضویت در کانال تلگرام


تماس از طریق تلگرام